Tongan Ministry

Fakafeta’I ki he ‘Otua Mafimafi he tapuaki ‘o e Siasi ko hono Sino-Ha-Mai ‘I lalo ni ke tau kau fakataha ‘I he fakamo’oni mo e ngaue’i ke tau ma’u ‘a e Pule’anga kuo ne ‘osi teuteu ma’a kitautolu. Kuo hoko ‘a e First United Methodist Church ‘o Honolulu ko e fai’anga lotu ia ‘a e Kakai Tonga talu mei he 1970. Neongo na’e kamata tokosi’i ka ‘I he mei ta’u ‘eni ‘e 50, kuo a’u ‘a e tokolahi ’o e kakai ki he toko 380 tupu fakataha ‘a e talavou/finemui mo e fanau iiki.

‘Oku mau kaveinga fakataha pe foki mo e kau papalangi pea pehe ki he kaveinga ‘a e United Methodist Church, “Ke tau ngaohi tisaipale ma’a Sisu Kalaisi ki hono fakafo’ou ‘o e mamani” (To make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world). Pea ‘I he ngaahi ma’unga kelesi ‘o e Siasi ‘oku kaveinga’aki fakalukufua ‘a e tui mo ngaue’i ‘o e kaveinga ni.

Ko e ngaahi ma’unga kelesi tu’uma’u ‘o e Siasi: ‘Oku mau lotu ‘a hengihengi he 6 a.m he Sapate kotoa pe. Ko e ‘uluaki Sapate ‘o e mahina kotoa pe, ‘oku mau malanga fakataha ai mo e kau papalangi he taimi 10 a.m., pea ko e toenga ‘o e ngaahi Sapate ‘oku mau malanga he 12 p.m. pea malanga efiafi he taimi 3 p.m. Ko e lautohi fakasapate ‘a e fanau he taimi 12:30 p.m. Ko e ‘aho Monite ko e ‘aho Lotu Fakafamili ia ‘I ‘api ‘a e ngaahi famili taki taha. Ko e malanga Pulelulu he taimi 7 p.m. pea ko e ngaahi ‘aho nonou ‘oku kamata he 6:30 p.m., Ko e Polokalama ‘a e Potungaue Ako Faka-Kalisitiane ‘oku fakahoko ia he efiafi Falaite kotoa pe he 6:30 p.m. – 9 p.m. ‘I he taimi 10pm -12 tu’apo ‘oku fakahoko atu ai foki ‘a e polokalama letio ‘a e Siasi mei he KNDI 1270 AM Radio Station. ‘Oku ‘I ai foki mo e ngaahi polokalama kehekehe ‘a e Siasi lolotonga ‘a e Uike pea ‘e toki ma’u atu ia he Website ‘a e siasi ‘a hono fakaikiiki: firstumchonolulu.org.

You are Invited

‘Oku fakaafe’I atu kimoutolu kotoa pe ki he ngaahi ma’unga kelesi ‘o e Lotu ‘I he lea fakatonga ‘I he First United Methodist Church ‘o Honolulu, pea ‘e talitali lelei ai kimoutolu.

Rev. Dr. Linita ‘U. Moa

Tu’a ‘eiki ‘ofa lahi atu mo e Lotu,

Pastor Linita ‘U. Moa

6 AM: Tongan Prayer Service

12 PM: Traditional Tongan Service*
(*10 AM: First Sunday of Each Month)

3 PM: Tongan Worship Service